Novo u ponudi naše firme su i betonski pragovi za željezničke pruge.Prema iskustvu evropskih zemalja i primjeni pragova na evropskim prugama naša firma nudi pragove sa zonakom B70W. Trenutni kapacitet proizvodnje na godišnjem nivou je 70.000 uz mogućnost proširenja.Izgradnja pragva je usklađena sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini , propisima Međunarodne željezničke unije (UIC) , a prvenstveno Njemačkih željeznica (DB).

Utrošeno vrijeme i resursi, pažljiva kontrola kvalitete prema sistemu ISO 9001:2000, uz poštivanje naših i evropskih normi, garant su izvanrednih tehničkih karakteristika i trajnosti naših pragova. Potvrda kvaliteta su rezultati svih dosadašnjih ispitivanja, gdje prag BH70 visoko nadmašuje postavljene kriterije. 


Tehničke karakteristike pragova
Prednapregnuti betonski željeznički prag namjenjen je za prenos opterećenja sa željezničkih šina S49 ili UIC60 na podlogu željezničkih pruga. Konstrukcija praga omogućava primjenu različitih vrsta elastičnog kolosječnog pribora (SKL, Pandrol i dr.). 
Dimenzije:

-dužina praga je 260cm, a masa 300kg.

-Površina oslanjanja je 6804cm2.

-Prag je izrađen od betona marke MB60 (PBAB87), odnosno C50/60 (EC2) i armiran je prednapregnutim orebrenim šipkama.

-Predviđena podloga ispod praga je tucanički zastor minimalne debljine 29cm.

-Prilikom proračuna praga pored vlastite težine šina i praga analiziran je uticaj opterećenja od voza, gdje je predviđeno osovinsko opterećenje od 25,00 tona, a uzet je uticaj dinamičkog djelovanja za brzinu voza od 200km/h. 

Proizvodnja pragova
Za proizvodnju armirano-betonskih pragova "Babić" koristi opremu najnovije tehnološke generacije. 
Ciklus proizvodnje armirano-betonskih pragova odvija se kroz sljedeće tehnološke faze: 
 priprema kalupa 
 postavljanje armature 
 prednaprezanje 
 betoniranje 
 zaparivanje u komorama 
 vađenje pragova iz kalupa 
 montaža elastičnog pribora 
 skladištenje 

Postojanost praga obezbjeđena je primjenjenim konstruktivnim rješenjem prednaprezanja - uvođenjem sile po cijeloj dužini orebrene šipke (adheziono prednaprezanje). Ovim se postižu znatno bolje karakteristike praga i izbjegavaju loši efekti prednaprezanja sa kotvama (gubici sile usljed proklizavanja kotvi, pojava pukotina na mjestima unošenja sile u prag). Proces proizvodnje je automatizovan sa kontinuiranim praćenjem specifičnih parametara tehnološkog procesa (broj komada, sila prednaprezanja, režim zaparivanja, i sl.). 

Kontrola prve serije armirano-betonskih pragova urađena je na Tehničkom institutu u Münchenu i ostvareni rezultati su znatno iznad postavljenih kriterija, a ispitivanja su rađena za statičko i dinamičko opterećenje, kao i ispitivanje na zamor. Sva ispitivanja su urađena prema evropskim normama (EN 13230) i preporukama njemačkih željeznica (preporuke DB od novembra 2004. godine.