Elektro i PTT proizovdni program sačinjavaju:
 
  • Elektro program - građevinski dio opreme elektrodistributivnih mreža 
  • armirano-betonski centrifugalni stubovi za elektrodistributivnu mrežu naponskog nivoa 0,4 – 35 kV
  • (Po zahtjevu kupca proizvodimo sve dužine stubova do 14 m, sa rasporedom navojnih čahura i čeličnih cijevi prilagođenim vrsti ovjesnog pribora.) 
  • armirano-betonski nogari za drvene stubove 
  • armirano-betonske konzole za montažu opreme 
  • betonske cijevi za temeljenje stubova 
  • armirano-betonske stabilizacione ploče za temeljenje stubova i nogara 
  • betonske kablovske kanalice 
  • betonske oznake trase energetskog voda 
  • montažna armirano-betonska kućišta transformatorskih stanica